Konwersja cyfrowa domów kultury


Narodowe Centrum Kultury, projekt: Konwersja cyfrowa domów kultury.
Nazwa projektu grantowego:
Nowe horyzonty edukacji społeczno-kulturalnej MDK.

Kwota dofinansowania: 140 300,00 zł.

Opis projektu:
Skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu mogileńskiego, którzy aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć swoja przygodę z mogileńską kulturą. Projekt ma na celu dopasowanie naszej infrastruktury cyfrowej do nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Zostanie zakupiony sprzęt do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych oraz wyszkolenia osób, które ten sprzęt w sposób efektywny będą wykorzystywały. Proponujemy formy stacjonarne, jak i online w formie streamingu. Umiejętności pozyskane podczas udziału w szkoleniach zostaną wykorzystane na: organizację konferencji, wykładów warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych i zajęć edukacyjnych. Zakupione zostaną: zestaw mikrofonów konferencyjnych, zestaw nagłośnienia Sali, projektor i ekran, zestaw edukacyjny i zabaw interaktywnych, zestaw do realizacji Video, mikroporty, laptopy, oprogramowanie do transmisji internetowych, oprogramowanie do udostępniania i przechowywania Video, przygotowanie filmów video z tłumaczem migowym, przekład mowy na tekst, streamcoder RTMP.

Dofinansowanie Mogileńskiej Akademii Filmowej


Mogileńska Akademia Filmowa działa nieprzerwanie od 2007 roku i pełni funkcję filmowego klubu dyskusyjnego. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i polegają na prezentowaniu dwóch filmów o wysokich walorach artystycznych. Każdemu spotkaniu przypisany jest wspólny tytuł dotyczący poruszanych w filmach kwestii. W świat filmów wprowadza prelekcja filmoznawcy. Natomiast po filmach uczestnicy w dyskusji prowadzonej przez filmoznawcę dzielą się swoimi przemyśleniami i wrażeniami. Różnorodność pozycji filmowych powoduje, że są one adresowane do wszystkich grup odbiorców, czasami bardziej dla młodszych widzów (szkoły średnie), czasami bardziej dla starszych (seniorzy). Pokazywane są filmy artystyczne, czasami ubogie w formie, ale głębokie w treści, w których ukazywana jest niejednokrotnie złożoność ludzkiego losu. Uczestnicy często są zaskoczeni podróżą, w którą udają się podczas projekcji i długo dyskutują po seansach. We wrześniu rozpoczął się XIV sezon MAF.

W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Upowszechnianie kultury filmowej - Inicjatywy filmowe w kwocie 5 000,00 złotych na zadanie „Działalność DKF - Mogileńska Akademia Filmowa w 2020 roku”.

Nowa odsłona MDK


Mogileński Dom Kultury uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Nowa odsłona MDK” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu dotacyjnego „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury.

Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.

Program jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii.


img

Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2: Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Celem głównym projektu jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji na terenie miasta Mogilno.
Główny cel realizacji projektu zostanie osiągnięty poprzez doprowadzenie istniejącej infrastruktury budynku Magazynu Zbożowego do stanu, w którym będzie możliwe realizowanie działań odpowiadających na zdiagnozowane na tym obszarze problemy.

Zdiagnozowane problemy to: – obecna infrastruktura jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych problemów; brak wystarczającej wielkości wyposażonego miejsca do działań aktywizujących mieszkańców; – mała aktywność i integracja społeczna mieszkańców; niewystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych; starzejące się społeczeństwo; zakłócanie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i porządku publicznego.

Wskaźnikami realizacji celów projektu są:

Wskaźnik produktu

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze – 1 szt.;
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,12 ha.

Wskaźnik rezultatu

  • Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich – 500 osób;
  • Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach – 4 500 osób;
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 EPC.
Całkowita wartość projektu: 5 077 449,89 zł.
Dofinansowanie z UE – 2 705 031,72 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 507 744,98 zł.