Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas znak jakości uwzględniający potrzeby wszystkich osób których dane przetwarzamy. Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie Państwa praw dóbr osobistych jest dla nas istotne.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach. Dane podawane przez Państwa w przypadku korzystania z naszych usług przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

  • bezpośrednio od Państwa,
  • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
Kto jest administratorem Państwa danych?

Mogileński Dom Kultury
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1
88-300 Mogilno

reprezentowany przez Dyrektora

Jakie dane przetwarzamy?

MDK przetwarza następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe;
  • dane niezbędne do statutowej działalności MDK
  • dane niezbędne w procesie zatrudnienia
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i wystawienia faktury;
Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • celem spełnienia wymagań prawnych związanych z zatrudnieniem, zakwalifikowania do przedsięwzięć, zajęć realizowanych przez MDK
  • w celu zawarcia i wykonania umowy:Umowy o świadczenie usług, Inne Umowy cywilnoprawne
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MDK, np. spełnienia obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku,
Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie w MDK.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy zMDK, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiemustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić e-mailowo pod adres arnold.partner@gmail.com.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1a) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1, zdanie 1b) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega MDK, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1c) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu MDK lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1, zdane 1f) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Państwa dane będą też udostępniane organom publicznym, samorządowym na mocy obowiązującego prawa.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez MDK?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Na czym polega prawo do sprostowania danych (Art. 16 zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowej sprostowania Państwa niewłaściwych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do naszego Inspektora ochrony danych lub do MDK odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Administrator Danych
Dyrektor Mogileńskiego Domu Kultury
RODO